Rereged Pakan Ternak iso dadi Produk Berkualitas

  • Whatsapp

MargoyosoUpdate.com – Rereged kulit tela saha kacang ingkang padatan mboten dipun ginakaken pranyata saged dipun olah malih dados produk ingkang ngandhut pangaji awis. Satunggaling warga nglecoregonang kecamatan Winong Pati kasil mupangataken rereged pabrik kasebat dados pakan ternak sapi ingkang ngandhut mutu. Tumpukan zak ingkang wonten ing gudhangipun halimi warga Winong Pati menika mujudaken rereged kulit kacang ingkang dipunbucal pabrik makanan ringan. Ing gudhang sanes ugi wonten rereged kulit tela asil bucalan saking pabrik tapioka. Menawi dipun tingali sak keplasan kekalih rereged kasebat kadosipun mboten wonten pangajinipun. Malah saperangan warga gadhah pamanggih minangka uwuh ingkang ngregedi lingkungan. Ananging sinten ingkang nginten saking rereged cacah kalih menika kasil dipun damel satunggaling produk kanthi pangaji ingkang awis.
Halimi kaneman saking Winong Pati kasil mupangataken rereged cacah kalih kasebat dados pakan ternak lembu ingkang ngandhut mutu. Lumampahing ndamel kalebet prasaja. Rereged cacah kalih kasebat dipuntumpuk kanthi dipun tambahi sakathahing bahan sanes kadosta katul saha isi jagung. Kangge ngurai bahan menika dipun ginakaken bakteri pengurai em 4 ingkang dipun damel piyambak dening halimi saking sakathahing woh-wohan ingkang bosok. Salebeting wekdal kalih dinten lumampahing fermentasi sampun nggayuh satus persen saha dipun lajengaken kanthi dipun lus ngginaaken mesin. Wondene kangge tataran pungkasan inggih menika dipun wadhahi karung zak kanthi ukuran seket kilogram. Halimi ingkang namung mujudaken lulusan SMA ngaken pamanggih ndamel pakan ternak menika kajurung saking pepenginan mbiyantu bapakipun kangge nyamektakaken pakan tumrap lembunipun kangge mangsa menapa kemawon. Kanthi kawruh ingkang dipun pikantuki kanthi cara otodidak wusananipun halimi kasil ngolah rereged pabrik kacang saha tapioka dados pakan ternak. Wiwitanipun produk pakan ternak ingkang dipun damel halimi namung dipun ginakaken peternak ing desanipun. Ananging kairing wekdal produk pakan ternak Halimi sumebar ngantos Boyolali saha Yogja malah ngantos bali saha sakathahing pulo ing njawi pulo jawi. Samangke salebeting sewulan Halimi mroduksi pakan ternak watawis 180 ton kanthi regi 70.000 rupiah kangge saben zak ukuran seket kilogram. (Hasanuddin – Pati)

Baca Juga :  Tukang Bajak Sawah di Kayen Panen Rezeki

Pos terkait